คำแนะนำติดต่อราชการ

เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการค้นหา
ประวัติความเป็นมา
ภายในสถานีตำรวจ
บุคคลากร
สถิติคดีอาญา
ข่าวเกี่ยวกับตำรวจ
ข้อมูลท้องถิ่น
รวมลิงค์
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ภูมิทัศน์ของสถานีตำรวจ

logo  dare 2013.gif

ราคาน้ำมันวันนี้
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


โครงการครู D.A.R.E.

โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E.  ประเทศไทย )

สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.2550 – 2554

ด้านป้องกันอาชญากรรม

 

1.หลักการและเหตุผล

                                ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย  การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างเด็ดขาดและยั่งยืน โดยที่ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) ได้มีมติกับการเห็นชอบ แนวยุทธศาสตร์และขั้นตอนการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (Roadmap) โดยมีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน  และการดำรงพลังแผ่นดินในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดทั้งในระดับชุมชน  โรงเรียน  สถานประกอบการ  ด้วยการเสริมภูมิต้านทาน จิตสำนึก และเจตคติของประชาชนให้เข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด  สามารถดูแลตนเอง    ครอบครัว  และชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท

                                สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E ประเทศไทย )  อันเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราบและมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด  โดยใช้ปรัชญาการศึกษาแผนใหม่ ที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  ตลอดจนการจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มให้กับเด็ก โดยลักษณะของโครงการ คือจัดให้ข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรตำรวจ D.A.R.E เข้าทำการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ในโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามเนื้อหาสาระของหลักสูตร D.A.R.E  อย่างน้อย  1  ห้องเรียนต่อภาคเรียน สัปดาห์ละ  1 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา  17  สัปดาห์ต่อเนื่องกัน  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักหลีกเลี่ยง และปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณะสุข  กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร

                                จากการประเมินผลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปรากฏผลเป็นที่หน้าพอใจ ได้การยอมรับจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่  เด็กนักเรียนที่ได้เข้ารับการอบรม  ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา อาจารย์/ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองโดยต่างก็เห็นถึงคุณค่าและประสิทธิภาพของโครงการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ตลอดจนเห็นว่าควรมีการขยายโครงการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

2.วัตถุประสงค์

                2.1เพื่อป้องกันการขยายตัวของปัญหายาเสพติดและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน

                                2.2ให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

                                2.3 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของชุมชนมีจิตสำนึกในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน

3.เป้าหมาย

                                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ในโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนละ 100  คน                     

4.วิธีการดำเนินการ

                                4.1 ตำรวจ D.A.R.E  เข้าไปประสานกับผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อขออนุญาตทำโครงการเข้าสอนเด็กนักเรียน  พร้อมทั้งจัดทำแผนการสอนตามโครงการ  17  ชั่วโมง  โดยปรากฏวัน  เวลา ที่เข้าสอนอย่างชัดเจน ให้สามารถดำเนินการตามแผนการสอน  และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดได้ตามปกติ

                                4.2 ตำรวจ D.A.R.E  ดำเนินการตามแผนการสอน  ทั้งนี้ได้จัดทำสมุดบันทึกแผนการสอนทุกครั้งที่เข้าทำการสอนโดยให้ปรากฏความเห็นพร้อมลายมือชื่อของอาจารย์ประจำวิชา  หรืออาจารย์ประจำชั้นที่เข้าสอนในแต่ละชั่วโมง

5.พื้นที่ดำเนินการ

                                โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกว่าเหมาะสมที่จะเข้าไปดำเนินการสอน

6.ระยะเวลาดำเนินการ

                                เดือนตุลาคม  2550 – กันยายน  2551 

7.งบประมาณ

                                7.1 สมุดแบบฝึกหัด และใบประกาศนียบัตรสำหรับเด็กนักเรียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                                7.2 งบประมาณของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                7.3 ค่าตอบแทนตำรวจ D.A.R.E  1 คน ( วิทยากรประจำโครงการ ) อัตรา  300  บาท ต่อชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ชั่งโมงต่อ 1 ห้องเรียน เป็นระยะเวลา 17  สัปดาห์ต่อเนื่องกัน รวม 17 ชั่งโมง  เป็นเงิน  5,100  บาท    

                                7.4 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  การฝึกอบรมตามโครงการ  จำนวน  3,000 บาท

                                7.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำสื่อประกอบการสอน  1,000  บาท

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ

                                สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                                 9.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนชะลอตัวและลดลงจนไม่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน

                                 9.2 นักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

 9.3 สร้างรูปแบบของความร่วมมือจากส่วนต่าง ๆ ของสังคมในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

< ก่อนหน้า
   หน้าหลัก