คำแนะนำติดต่อราชการ

เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการค้นหา
ประวัติความเป็นมา
ภายในสถานีตำรวจ
บุคคลากร
สถิติคดีอาญา
ข่าวเกี่ยวกับตำรวจ
ข้อมูลท้องถิ่น
รวมลิงค์
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ภูมิทัศน์ของสถานีตำรวจ

logo  dare 2013.gif

ราคาน้ำมันวันนี้
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ตำบลร่อนทอง

ตำบลร่อนทอง

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลร่อนทอง เล่ากันต่อมาว่าเดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเมืองกำเนิดนพคุณ และเป็นพื้นที่ที่มีแร่ทองคำเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่บ้านป่าร่อน ได้มีราษฎรจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งชาวต่างชาติได้อพยพเข้ามาในพื้นที่ขุดหาแร่ทองคำ มีการจัดตั้งบ้านเรือนกันเป็นกลุ่ม ๆ เช่น ที่กลุ่มตลาดห้วยจังหัน กลุ่มท่าตลาด ฯลฯ เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองใหม่ เมืองกำเนิดนพคุณ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอบางสะพาน ก็ได้มีการจัดตั้งตำบลต่าง ๆ ขึ้น เช่น ตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลธงชัย ตำบลพงศ์ประศาสน์ ตำบลบางสะพานน้อย และตำบลป่าร่อน (ตำบลร่อนทองในปัจจุบัน) และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำบลให้มีความหมายกว้างขึ้นกว่าเดิม โดยเปลี่ยนจากตำบลป่าร่อนเป็น "ตำบลร่อนทอง"
 สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่หุบเขาสลับกับพื้นที่ราบ โดยมีหุบเขาทางทิศตะวันตกแลเป็นพื้นที่ราบลงมาทางทิศตะวันออก มีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ อากาศชุ่มชื้น มีลำคลองสายสั้น ๆ ไหลลงสู่พื้นที่ราบ
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ทองมงคล อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดต่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์
 จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,893  คน เป็นชาย  7,547 คน เป็นหญิง 7,346 คน   แยกเป็น

       - ประชากรในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง  7,139  คน เป็นชาย 3,593  คน เป็นหญิง 3,546 คน

       - ประชากรในเขต อบต.ร่อนทอง   7754 คน   เป็นชาย  3954  คน  เป็นหญิง 3,800  คน

 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวนมะพร้าว ยางพารา ทุเรียน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สถานที่ร่อนแร่ทองคำบ้านป่าร่อน
2. อ่างเก็บน้ำคลองลอย

 ผู้นำท้องถิ่น

หมู่ที่

ชื่อ/หมู่บ้าน

ผู้นำท้องถิ่น

หมายเหตุ

1

บ้านดอนสำนัก

นายชนะศักดิ์ กุลชนะไพโรจน์

เขตเทศบาลทั้งหมด

2

บ้านไทรคู่

นายเสน่ห์      อยู่ญาติมาก

เขตเทศบาลบางส่วน

3

บ้านเขาดิน

นายมงคล     แขกเมือง

เขตเทศบาลบางส่วน

4

บ้านสามแยก

นายสุวัฒน์    จิตณรงค์

เขตเทศบาลบางส่วน

5

บ้านเกาะยายฉิม

นายเสนอ      ชัยมลคลรัตน์

เขตเทศบาลบางส่วน

6

บ้านป่าร่อน

นายนิด  วงษ์สมัย

เขตเทศบาลบางส่วน

7

บ้านวังน้ำเขียว

นายอรุณ      อิ้วหุ่ย

 

8

บ้านคลองลอย

นายนิวัฒน์    เทียนศรี

 

9

บ้านคลองเพลิน

นางยุพิน       เทียนเล็ก

กำนันตำบลร่อนทอง

10

บ้านทุ่งเชือก

นายประสิทธิ์  รักยิ้ม

 

11

บ้านห้วยพลู

นางทัศนีย์     โพธิ์น้อย

 

12

บ้านทุ่งสะเดาหวาน

นายสรายุทธ   หุ่นสำราญ

เขตเทศบาลทั้งหมด

ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน  ที่ตั้ง

บุคลากร

ตำแหน่ง

เทศบาลตำบลร่อนทอง

ถนนเพชรเกษม   หมู่ที่  4

ตำบลร่อนทอง  อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายพงศ์ศักดิ์  แย้มพราย

นายกเทศมนตรี

 

 

 

 

นางขวัญตา  ฉัตรมงคล

ปลัดเทศบาล

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน  ที่ตั้ง

บุคลากร

ตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

ถนนเพชรเกษม   หมู่ที่  3 ตำบลร่อนทอง  อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายศักดา  เอกพัฒนสิริ

นายก อบต.

 

 

 

 

นางสาวเรณู  ร่อนแก้ว

ปลัด  อบต.

 

 

 

สถานศึกษาในตำบลร่อนทอง

1. โรงเรียนบ้านดอนสำนัก  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 .ร่อนทอง อ.บางสะพาน ปข.

            เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป. 1 – ป. 6

2. โรงเรียนธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 .ร่อนทอง อ.บางสะพาน ปข.

           เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   อนุบาล  1  – ม. 3

3. โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 .ร่อนทอง อ.บางสะพาน ปข.

          เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล  1 – ม. 3

4. โรงเรียนบ้านคลองลอย  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 .ร่อนทอง อ.บางสะพาน ปข.

            เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป. 1 – ป. 6

5. โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก                 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 .ร่อนทอง อ.บางสะพาน ปข.

            เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป. 1 – ป. 6

6. โรงเรียนบ้านดงไม้งาม                ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 .ชัยเกษม อ.บางสะพาน ปข.

            เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ป. 1 – ป. 6

ศาสนสถานในตำบลร่อนทอง

1.       วัดเกาะยายฉิม  ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะยายฉิม  ม. 5  ต.ร่อนทอง

2.       วัดไทรคู่    ตั้งอยู่ที่ ม. 2  ต.ร่อนทอง

3.       วัดสุวรรณาราม (วันทุ่งขวาง)  ตั้งอยู่ที่  ม. 4  ต.ร่อนทอง

4.       วัดวังน้ำเขียว  ตั้งอยู่ที่   ม. 7  ต.ร่อนทอง

5.       วัดดงไม้งาม   ตั้งอยู่ที่  ม. 3  ต.ชัยเกษม

6.       สำนักสงฆ์วังยาว

7.       สำนักสงฆ์เขาดินเทพนิมิตร

8.       สำนักสงฆ์บ้านป่าร่อน

9.       สำนักสงฆ์พรหมรังษี

10.   สำนักสงฆ์คลองลอย

11.   สำนักสงฆ์ทุ่งกระถิน

12.   สำนักสงฆ์ทุ่งทับทอง

13.   สำนักสงฆ์ทุ่งไทรทอง

            14. วัดนักบุญ ยอห์น มอสโก ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะยายฉิมหมู่ที่5 (ศาสนาคริตส์)

สถานพยาบาลในตำบลร่อนทอง

                                    1. สถานีอนามัยตำบลร่อนทอง         ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5  ต.ร่อนทอง   

                                    2. สถานีอนามัยบ้านวังน้ำเขียว         ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 .ร่อนทอง  

                                    3. สถานีอนามัยบ้านคลองลอย        ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 .ร่อนทอง  

 

 

 

< ก่อนหน้า
   หน้าหลัก arrow ข้อมูลท้องถิ่น arrow ข้อมูลท้องถิ่น arrow ตำบลร่อนทอง