คำแนะนำติดต่อราชการ

เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการค้นหา
ประวัติความเป็นมา
ภายในสถานีตำรวจ
บุคคลากร
สถิติคดีอาญา
ข่าวเกี่ยวกับตำรวจ
ข้อมูลท้องถิ่น
รวมลิงค์
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ภูมิทัศน์ของสถานีตำรวจ

logo  dare 2013.gif

ราคาน้ำมันวันนี้
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


โครงการเลี้ยงปลาทับทิม ตามแนวพระราชดำริ"เศรษฐกิจพอเพียง"

โครงการ  เลี้ยงปลาทับทิม ตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.2550 – 2554

ด้านจิตใจ

1.  หลักการและเหตุผล

              สืบเนื่องจากแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและของสังคมทุกระดับ     รวมทั้งทฤษฎีและวิธีการต่าง ๆ ที่พระองค์ท่านได้คิดค้นและทดลองนั้น   ได้ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยแล้วว่าสามารถใช้เป็นแนวแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจต่างๆได้ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ยึดเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายบริหารประเทศ 

                            สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน    จึงได้ยึดแนวทางตามพระราชดำริ  “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดและครอบครัวยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีพอย่างเรียบง่าย    ที่เน้นการพึ่งพาตนเอง มีความพร้อมในการรองรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภายนอก       โดยจัดทำโครงการเลี้ยงปลาทับทิม  ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงทดลองขยายพันธุ์ และพระราชทานสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตั้งแต่เมื่อ  40 ปีก่อน  ด้วยคุณลักษณะเด่นของปลาทับทิมที่มีเนื้อมากโตไวเป็นสัตว์น้ำกินพืช เลี้ยงง่าย และอยู่รวมกับสัตว์น้ำอื่นๆ ได้ดี

2. วัตถุประสงค์

                            2.1  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา

                            2.2  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้บริโภคอาหารที่สดปลอดสารพิษ    และช่วย ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ส่วนหนึ่ง

                            2.3  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเกิดความผูกพันกับกิจกรรม/โครงการที่ตนเองได้มีส่วนร่วม  และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

                            2.4  เพื่อใช้พื้นที่ของสถานีตำรวจให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมถึงใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ

3.เป้าหมาย

                            ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้บริโภคอาหารที่สดปลอดสารพิษตลอดปีงบประมาณ

4.  วิธีดำเนินการ

                            4.1  ทำความสะอาดจัดเตรียมสระน้ำหลังสถานีตำรวจ

                            4.2  จัดหาพันธ์ปลาทับทิม  จำนวนประมาณ  10,000 ตัว มาปล่อย                

                4.3  ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวรับผิดชอบเข้ามาดูแลให้อาหาร โดยใช้วัชพืช เศษอาหารที่เหลือในครัวเรือนมาเป็นอาหารปลา    ตลอดทั้งดูแลรักษาความสะอาดของบ่อเลี้ยง

                            4.4  เมื่อปลาเจริญเติบโตได้ขนาด  อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวหมุนเวียนจับปลาโดยเลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับการบริโภค แจกจ่ายครอบครัวข้าราชการตำรวจ

                            4.5 ดูแลรักษาปลาที่ยังไม่ได้ขนาดและลูกปลาที่เกิดใหม่ต่อไป  และหากปลามีจำนวนลดลงเกินไป จึงจัดหาพันธ์ปลาใหม่มาปล่อยทดแทน

5.พื้นที่ดำเนินการ

                            สระน้ำหลังสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน

6. ระยะเวลาการดำเนินการ

                            เดือนตุลาคม  2550 –  กันยายน  2551  

7. งบประมาณ

                            งบประมาณปกติของหน่วย

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ

                            สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             9.1 ภาพลักษณ์ของตำรวจดีขึ้น
  9.2 ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้บริโภคปลาที่สดสะอาดและปลอดสารพิษ                          
            

                       9.3 เป็นตัวอย่างแก่ส่วนราชการอื่นๆ และประชาชนโดยทั่วไป

    

   หน้าหลัก