คำแนะนำติดต่อราชการ

เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการค้นหา
ประวัติความเป็นมา
ภายในสถานีตำรวจ
บุคคลากร
สถิติคดีอาญา
ข่าวเกี่ยวกับตำรวจ
ข้อมูลท้องถิ่น
รวมลิงค์
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ภูมิทัศน์ของสถานีตำรวจ

logo  dare 2013.gif

ราคาน้ำมันวันนี้
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


โครงการเลี้ยงปลาทับทิม ตามแนวพระราชดำริ"เศรษฐกิจพอเพียง"

โครงการ  เลี้ยงปลาทับทิม ตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.2550 – 2554

ด้านจิตใจ

1.  หลักการและเหตุผล

              สืบเนื่องจากแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและของสังคมทุกระดับ     รวมทั้งทฤษฎีและวิธีการต่าง ๆ ที่พระองค์ท่านได้คิดค้นและทดลองนั้น   ได้ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยแล้วว่าสามารถใช้เป็นแนวแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจต่างๆได้ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ยึดเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายบริหารประเทศ 

                            สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน    จึงได้ยึดแนวทางตามพระราชดำริ  “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดและครอบครัวยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีพอย่างเรียบง่าย    ที่เน้นการพึ่งพาตนเอง มีความพร้อมในการรองรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภายนอก       โดยจัดทำโครงการเลี้ยงปลาทับทิม  ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงทดลองขยายพันธุ์ และพระราชทานสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตั้งแต่เมื่อ  40 ปีก่อน  ด้วยคุณลักษณะเด่นของปลาทับทิมที่มีเนื้อมากโตไวเป็นสัตว์น้ำกินพืช เลี้ยงง่าย และอยู่รวมกับสัตว์น้ำอื่นๆ ได้ดี

2. วัตถุประสงค์

                            2.1  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา

                            2.2  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้บริโภคอาหารที่สดปลอดสารพิษ    และช่วย ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ส่วนหนึ่ง

                            2.3  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเกิดความผูกพันกับกิจกรรม/โครงการที่ตนเองได้มีส่วนร่วม  และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

                            2.4  เพื่อใช้พื้นที่ของสถานีตำรวจให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมถึงใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ

3.เป้าหมาย

                            ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้บริโภคอาหารที่สดปลอดสารพิษตลอดปีงบประมาณ

4.  วิธีดำเนินการ

                            4.1  ทำความสะอาดจัดเตรียมสระน้ำหลังสถานีตำรวจ

                            4.2  จัดหาพันธ์ปลาทับทิม  จำนวนประมาณ  10,000 ตัว มาปล่อย                

                4.3  ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวรับผิดชอบเข้ามาดูแลให้อาหาร โดยใช้วัชพืช เศษอาหารที่เหลือในครัวเรือนมาเป็นอาหารปลา    ตลอดทั้งดูแลรักษาความสะอาดของบ่อเลี้ยง

                            4.4  เมื่อปลาเจริญเติบโตได้ขนาด  อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวหมุนเวียนจับปลาโดยเลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับการบริโภค แจกจ่ายครอบครัวข้าราชการตำรวจ

                            4.5 ดูแลรักษาปลาที่ยังไม่ได้ขนาดและลูกปลาที่เกิดใหม่ต่อไป  และหากปลามีจำนวนลดลงเกินไป จึงจัดหาพันธ์ปลาใหม่มาปล่อยทดแทน

5.พื้นที่ดำเนินการ

                            สระน้ำหลังสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน

6. ระยะเวลาการดำเนินการ

                            เดือนตุลาคม  2550 –  กันยายน  2551  

7. งบประมาณ

                            งบประมาณปกติของหน่วย

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ

                            สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             9.1 ภาพลักษณ์ของตำรวจดีขึ้น
  9.2 ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้บริโภคปลาที่สดสะอาดและปลอดสารพิษ                          
            

                       9.3 เป็นตัวอย่างแก่ส่วนราชการอื่นๆ และประชาชนโดยทั่วไป

    

   หน้าหลัก